Obchodní podmínky pro internetový prodej a užívání e-shopu Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele vycházející z užívání e-shopu registrovaného na doméně highczech.com se řídí těmito podmínkami: 1. Definice 1.1 „Provozovatel“ je Pan Adam Sybera, datum narození 26.2.1993, místem podnikání Na Kampě 515/8, Praha1 1.1.2 „E-shop“ znamená internetový obchod s názvem „The High Czech“, mezi jejíž hlavní funkcionality patří prodej papírových schránek a kuřáckého příslušenství a který je dostupný z internetové adresy https://www.highczech.cz/ 1.1.3 „VOP“ znamená Všeobecné obchodní podmínky 1.1.4 „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je využívání e-shopu za podmínek uvedených v těchto VOP. 1.1.5 „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání e-shopu za podmínek uvedených v těchto VOP. 1.1.6 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou či fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, který využívá e-shop. 2. Uzavření smlouvy o užívání e-shopu 2.1 Zobrazení tlačítka s názvem „přejít k pokladně“ je návrh na uzavření smlouvy ze strany Provozovatele. 2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko „objednat“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena smlouva. 2.3 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP. 3. Užívání e-shopu 3.1 Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí e-shopu. 3.2 Provozovatel uděluje Uživateli Licenci bezúplatně. 3.3 Veškeré finanční plnění realizovaná prostřednictví e-shopu nebo platební brány propojené s e-shopem se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele. 3.4 Provozovatel má právo e-shop nebo jeho část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu. 3.5 Uživatel má právo na užívání e-shopu za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy. 3.6 Uživatel se zavazuje při užívání e-shopu jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním eshopu nevznikla žádná škoda. 4. Databáze 4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím e-shopu strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s e-shopem ani Aplikací „woocommerce“. 4.2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze e-shopu a Aplikace „woocommerce“, jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním vzniklo jakékoliv právo k databázi e-shopu. 4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že e-shop splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v e-shopu a jeho databázi jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám. 5. Odpovědnost za škodu 5.1 Provozovatel nezodpovídá Uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou jakýmkoliv porušením povinnosti uvedené ve Smlouvě nebo VOP. 6. Změna VOP 6.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplívá a již před uzavřením Smlouvy vyplívala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP. 6.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit. Uživatel má v takové případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek vypovědět ve výpovědní době (1) kalendářní den, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná. 6.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy, řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové smlouvy. 7 Ochrana osobních údajů 7.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. 7.2 Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií („woocommerce“) k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím. 7.3 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete zde: https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-security-faq/ 8 Povinné informace pro spotřebitele 8.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti. 8.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že: 8.2.1. adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele; 8.2.2 telefonický kontakt Provozovatele je +420 720 309 107 8.2.3 Uživatel vznikají náklady na dodání; 8.2.4 Uživatel nemá právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí uzavření smlouvy (viz 2.2) 8.2.5 Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku; 8.2.6 údaje o uzavření Smlouvy včetně těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace „woocommerce“ a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím dotazného e-mailu na adrese highczech@gmail.com 8.2.7 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné; 8.2.8 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů; 8.2.9 předmětem Smlouvy není dodání zboží, na e-shop se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady, 8.2.10 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky; 8.2.17 Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 9 Rozhodné právo 9.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 9.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky. 10 Elektronická evidence tržeb 10.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku/fakturu a zároveň je povinen přijatou tržbu zaevidovat. 10.2 Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí. 10.3 Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: https://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky 11 Účinnost 11.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.12.2019